Loading...

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en dienstverlening zoals gemaakt, aangegaan of uitgevoerd door Artezen Srl (de Fabrikant). De voorwaarden van de Koper zijn alleen van toepassing indien de Fabrikant dit schriftelijk heeft aanvaard.
2. Offertes zijn vrijblijvend. Prijzen zijn in Euro (EUR), exclusief eventuele belastingen en douaneheffingen. Prijzen en technische uitvoeringen kunnen veranderen als gevolg van technische doorontwikkeling door de Fabrikant of haar leveranciers.
3. De inhoud van websites, handleidingen, prijslijsten, foto’s enz. verbinden de Fabrikant niet. Gewichtsbereiken en capaciteiten zijn bij benadering vastgesteld en afhankelijk van de deegconsistentie en de condities op de plaats van gebruik.
4. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de door de Koper verstrekte order door de Fabrikant wordt bevestigd. De informatie in de orderbevestiging is bindend voor beide partijen. De Koper is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als de order geannuleerd wordt binnen vijf werkdagen van de orderbevestigingsdatum. Als de Koper de order meer dan vijf werkdagen na de orderbevestigingsdatum annuleert, verkrijgt de Fabrikant het recht op vergoeding van 50 % van de factuurwaarde van de geannuleerde order. Als de Koper de order annuleert op of na de leverdatum, is de volledige factuurwaarde van de geannuleerde order verschuldigd.
5. Levering vindt plaats in de vestiging van de Fabrikant (EXW) in overeenstemming met de Incoterms ICC 2010, tenzij anders vermeld. Gedeeltelijke leveringen en verzendingen zijn toegelaten. De leverdatum is de datum waarop de goederen ter afhaling gereedstaan bij de Fabrikant. Het niet nakomen van de leverdatum geeft geen enkel recht op annulering of compensatie, tenzij dit door de Fabrikant schriftelijk werd aanvaard.
6. De goederen worden geleverd zonder stekkers of pneumatische aansluitingen. De Fabrikant verzorgt geen installatie van de geleverde goederen. In het geval dat de Fabrikant er mee heeft ingestemd om de installatie uit te voeren, verkrijgt hij recht op een vergoeding voor deze dienst zoals aangegeven in de schriftelijke bevestiging. Hulpmaterialen gebruikt voor de installatie en reiskosten zullen de Koper tegen kostprijs worden aangerekend. Het afladen en plaatsen zijn niet inbegrepen in de installatie en dienen door de Koper te worden doorgevoerd voor aankomst van de Fabrikant. De Koper dient de laadkracht en kwaliteit van de vloeren alsmede de beschikbaarheid van de benodigde nutsdiensten en aansluitingen te verifiëren. In geval de installatie vertraging oploopt door verzaak van de Koper, kan de Fabrikant compensatie voor de wachttijd aanrekenen vergelijkbaar met het tarief voor de installatietijd alsmede de extra opgelopen reiskosten.
7. Alle machines en componenten zijn in overeenstemming met de CE richtlijnen. De Koper is verantwoordelijk voor elke aanpassing om te voldoen aan de lokale regelgeving in het land van gebruik.
8. Alle goederen reizen voor rekening en risico van de Koper, zelfs als de Fabrikant het transport organiseert. De Koper dient zich te verzekeren voor schade of verlies in verband met vervoer en opslag.
9. Alle documenten benodigd voor het transport of de import van de goederen vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de Koper. Indien de Koper aan de Fabrikant vraagt om dergelijke documenten te verstrekken, kan de Fabrikant de daaraan verbonden kosten aanrekenen. Vertragingen of bijkomende kosten in verband met documenten of import worden eveneens gedragen door de Koper.
10. Reclamaties dienen onmiddellijk schriftelijk te worden ingediend binnen acht werkdagen na ontvangst van de goederen of de installatie indien de Fabrikant de installatie heeft uitgevoerd. De Koper verliest alle rechten en bevoegdheden wanneer hij niet aan deze bepalingen voldoet of wanneer hij de Fabrikant niet voldoende gelegenheid biedt om het betreffende gebrek te herstellen.
11. Betaling dient te geschieden ten kantore van de Fabrikant binnen de betaaltermijn vermeld op factuur. De Koper is niet gerechtigd om eventuele vorderingen op de Fabrikant te verrekenen. Het niet aanvaarden of niet afhalen van de goederen terwijl deze ter beschikking staan van de Koper of overheidsvoorschriften die het gebruik van de goederen beperken, brengen geen verandering in de betalingsverplichtingen van de Koper. Indien de betalingen niet op de vervaldag zijn ontvangen, kan de Fabrikant aan de Koper een boeterente in rekening brengen van 1 % elke maand na de vervaldag. Na de vervaldag is de Koper van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling vereist is en zijn automatisch de renten en buitengerechtelijke kosten verschuldigd volgens het tarief van de Italiaanse Orde van Advocaten.
12. De aansprakelijkheid van de Fabrikant is beperkt in overeenstemming met het huidige recht. De Fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade anders dan aan het geleverde product zelf (indirecte schade), waarmee bedoeld, onder anderen, bedrijfsschade, derving van inkomsten, enz. In geval van grove schuld/fraude is de aansprakelijkheid van de Fabrikant beperkt tot de som uitbetaald door haar aansprakelijkheidsverzekering. Indien er geen verzekeringsdekking is, wordt de aansprakelijkheid van de Fabrikant beperkt tot de factuurwaarde van het geleverde product dat aanleiding gegeven heeft tot de aansprakelijkheid. De Koper heeft de verplichting om de Fabrikant te beschermen of schadeloos te stellen tegen eventuele aanspraken van derden tot vergoeding van schade in verband met de geleverde goederen.
13. Op alle overeenkomsten is het Italiaanse recht van toepassing. Alle disputen vallen, zonder uitzondering, onder de exclusieve competentie van de rechtbank van Vicenza (Italië) in welke plaats de Fabrikant haar statutaire vestigingsplaats heeft.