Loading...

Privacy policy

Verklaring persoonlijke gegevens

Artezen Srl, Via Lago di Tovel 14, 36015 Schio, Italië - R.E.A. VI-368572 BTW 03967970249

Artezen Srl respecteert uw privacy. Daarom heeft Artezen deze beleidsverklaring opgesteld, zodat u er weet van heeft op welke manier wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, opslaan en delen.

Wie zijn wij?

Artezen is een Europese, in Italië gevestigde onderneming die bakkerijmachines ontwikkelt, bouwt en wereldwijd verdeelt via haar distributiepartners.

Alle belangrijke beslissingen met betrekking tot privacy, persoonlijke gegevensbescherming en andere procedures voor het veilig verwerken van uw gegevens op ondernemingsniveau, worden door het senior management genomen alsmede door daartoe aangewezen personeel.

Hoe en wanneer is deze verklaring van toepassing?

Deze privacy verklaring beschrijft de data verwerkingsactiviteiten uitgevoerd door Artezen in de gevallen waar Artezen optreedt als data beheerder, gegevens verzamelt van klanten, leveranciers of personeel en besluiten neemt over het doel van en de middelen voor het verwerken van die data. Deze verklaring geeft eveneens informatie over de manier waarop Artezen optreedt als databeheerder, meer bepaald hoe Artezen handelt bij het verwerken van gegevens ten behoeve van onze zakelijke klanten of partners op basis van de instructies welke zij hebben opgesteld.

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle processen binnen Artezen, inclusief haar websites, software en andere producten of domeinen onder de Artezen merknaam.

Indien u niet akkoord bent met deze verklaring, kan Artezen u helaas niet al haar diensten ononderbroken leveren.

Hoe handelt Artezen als databeheerder?

Een persoonlijke gegeven is elke informatie die verband houdt met een geïdentificeerde of te identificeren levende persoon. Verschillende vormen van informatie welke, in geval ze in samenhang verzameld worden, kunnen leiden tot de identificatie van een specifieke persoon, zijn eveneens persoonlijke gegevens. Als Artezen een te bereiken doelstelling formuleert welke mede inhoudt dat er persoonlijke gegevens voor gebruikt worden, handelt Artezen als gegevensbeheerder.

Het verwerken van persoonlijke gegevens is nodig voor Artezen om aangegane overeenkomsten te kunnen voorbereiden of uit te voeren, om klanten met diensten en producten te bedienen, om kortingen en persoonlijke aanbiedingen te kunnen verstrekken. Hieronder valt eveneens (maar niet hiertoe beperkt) het aanbieden van gepersonaliseerde diensten via verschillende media.

Waarom verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

Artezen verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens van haar klanten, personeel en leveranciers als onderdeel van onze normale bedrijfsvoering voor het bereiken van onze strategische doel - een wereldleider te worden in het verdelen en verwerken van deeg.

Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens van de volgende categorieën:

Bestaande en potentiële klanten

Om diensten te kunnen verlenen, onze klantenbestanden te kunnen beheren en onze beloften te kunnen waarmaken aan onze vaste en potentiële klanten, heeft Artezen informatie nodig over wie u bent, wat uw functie is als gebruiker van onze diensten of producten alsmede informatie over de manier waarop u te bereiken en wat uw rol is als contactpersoon in uw organisatie. De belangrijkste reden voor het verzamelen van deze informatie zijn de volgende:

1. Voorbereiden en nakomen van afspraken gemaakt met klanten en het aanbieden van gevraagde offertes en informatie aan onze klanten.
2. Het uitvoeren en leveren van diensten zoals vastgelegd in een contract tussen Artezen en de betrokken partij.
3. Ondersteuning bieden aan gebruikers van onze producten en diensten.
4. Onze dienstverlening continu verbeteren door feedback van klanten.
5. Voorkomen van misbruik van onze producten en diensten.
6. Zorgen voor gezondheids-, veiligheids- en milieunormen.
7. Facturatie, verwerken van aankopen, uitvoeren van betalingen en van andere financiële taken.
8. Het maken van aanbiedingen voor producten en diensten aan onze klanten.
9. Beheer en verwerking van bulkbestellingen.
10. Kansen bieden om deel te nemen aan verschillende marketingactiviteiten.

Om een ​​grotere markt te bereiken, zullen we onze legitieme belangen nastreven en ook gegevens verwerken van potentiële klanten voor direct marketinginitiatieven. Om relevante inhoud aan potentiële klanten te verstrekken, zal Artezen persoonlijke gegevens verwerken van potentiële klanten die werden verzameld tijdens verkooponderhandelingen of wanneer een persoon interesse heeft getoond in het ontvangen van aanbiedingen van Artezen.

De wettelijke basis voor de bovengenoemde activiteiten is instemming, contract en legitiem belang, maar elk elektronisch direct marketing bericht dat u ontvangt, zal komen met een optie om af te zien van toekomstige marketingcommunicatie.

Bestaand en kandidaat personeel

Als u een werknemer bent, zullen wij uw persoonlijke gegevens verwerken om het contract met u te kunnen nakomen en om te voldoen aan wettelijke voorschriften, zoals arbeidswetgeving, belastingwetgeving en andere voorschriften. We zullen dit doen op basis van contractuele en wettelijke verplichtingen en zorgen voor passende bewaartermijnen voor de verwerking van dergelijke gegevens.

Als u op zoek bent naar werkaanbiedingen binnen Artezen, zullen wij uw persoonlijke gegevens verwerken om uw vaardigheidsrelevantie te evalueren voor de functie die u ambieert. We zullen dit doen op basis van uw toestemming en zullen zorgen voor een redelijke bewaringstermijn van 1 jaar voor de verwerking van dergelijke gegevens.

Leveranciers en zakelijke relaties

Wij verwerken persoonsgegevens van personen die onze leveranciers, diensten verstrekkers en zakelijke partners vertegenwoordigen op basis van het nastreven van onze legitieme belangen bij het verwerven van nieuwe partners en nieuwe markten, evenals het nakomen van het contract dat Artezen met de andere partij heeft.

Als wij een (ver)koopcontract hebben gesloten met een bedrijf om onze producten te verkopen of diensten aan te bieden, kunnen we een beperkt aantal persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, burger servicenummer) over de werknemers of andere vertegenwoordigers van dat bedrijf verzamelen en verwerken. De wettelijke basis voor een dergelijke verwerking is legitiem belang en we verwerken alleen persoonlijke gegevens met het oog op het nakomen van het contract, voor de periode dat het contract effectief is en de toepasselijke wettelijke bewaarperiode na het verstrijken van het contract.

Wettelijke basis

Geen enkel verwerking van persoonlijke gegevens is toegestaan ​​zonder de juiste wettelijke grond volgens de General Data Protection Regulation (GDPR) artikel 6. Daarom passen wij bij Artezen een van de volgende juridische gronden toe zoals gedefinieerd in de GDPR voor elke verwerking van uw persoonlijke gegevens:

• Toestemming: als individuele persoon heeft u duidelijk toestemming gegeven om uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel te verwerken.
• Contract: de verwerking is nodig voor een contract dat met het individu werd gesloten, of omdat zij u hebben gevraagd om specifieke stappen te nemen voordat een contract wordt gesloten.
• Wettelijke verplichting: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wet (exclusief contractuele verplichtingen).
• Rechtmatige belangen: de verwerking is noodzakelijk voor uw legitieme belangen of de legitieme belangen van een derde tenzij er een goede reden is om de persoonlijke gegevens van het individu te beschermen die deze legitieme belangen overtreffen.


Hoe verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

In het algemeen verzamelt Artezen uw persoonlijke gegevens rechtstreeks van u, wat betekent dat u deze gegevens vrijelijk aan ons hebt verstrekt om bepaalde producten of diensten te ontvangen of om een ​​overeenkomst met ons aan te gaan. Soms kunnen wij informatie over u verzamelen van personen die rechtstreeks aan u gelinkt zijn - uw manager heeft bijvoorbeeld uw contactgegevens voor uw werk als contactpunt aan ons verstrekt.

Met wie worden uw persoonlijke gegevens gedeeld?

Gegevens delen

Gegevens delen betekent dat uw persoonlijke gegevens alleen worden gedeeld met vertrouwde partners die Artezen helpen om onze verplichting jegens u uit te voeren; zij blijven juridisch altijd eigendom van Artezen en worden beschermd in overeenstemming met toepasselijke normen.

Onze leveranciers, verkopers en zakelijke partners

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met onze zakelijke partners of leveranciers als er een legitiem belang is om dit te doen vanuit het oogpunt van bedrijfsbeheer en de wettelijke voorschriften ons toestaan ​​om dit te doen of als u toestemming hebt gegeven voor een dergelijke uitwisseling van gegevens.

Overheidsinstanties

Openbare instanties zoals diensten voor inkomstenbelastingen, politie, rechtbanken, andere overheidsinstellingen of verzekeringsmaatschappijen kunnen Artezen vragen om alle gegevens die wij over u hebben te verstrekken. In dergelijke gevallen zal Artezen alleen aan verzoeken van autoriteiten en overheidsinstellingen voldoen als er voldoende wettelijke basis is om aan dat verzoek te voldoen.

Automatische verwerking van gegevens en profileringstools

De websites van het merk Artezen gebruiken automatische tools voor het verzamelen van gegevens en Artezen gebruikt digitale tracking technologieën om informatie te verzamelen over uw bewegingen en interactie met onze websites.

Cookies

Een cookie is een klein stukje tekst dat door een website die u bezoekt naar uw browser wordt gestuurd. Het helpt de website om informatie over uw bezoek te onthouden, zoals uw voorkeurstaal en andere instellingen. Dat kan uw volgende bezoek gemakkelijker maken en de site nuttiger voor u maken. Cookies spelen een belangrijke rol. Zonder hen zou het gebruik van het internet een veel frustrerender ervaring zijn. Vanwege hun kernrol van het verbeteren / mogelijk maken van diverse applicaties, kan het uitschakelen van cookies ertoe leiden dat bepaalde websites niet kunnen worden gebruikt.

Door websites of applicaties van het merk Artezen te gebruiken, stemt u in met het opslaan en openen van cookies. We gebruiken cookies op onze websites om gebruikers te identificeren als unieke maar anonieme personen. Het helpt ons om het aantal bezoekers te registreren en geeft ons statistieken en informatie over hoeveel gebruikers we hebben op onze websites en wat ze doen. Wij gebruiken de statistieken om de pagina het best te kunnen vereenvoudigen en verduidelijken en het zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Welke persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt Artezen?
Artezen kan de volgende persoonlijke gegevens over u verwerken:

• Algemene informatie en contactgegevens zoals naam, achternaam, telefoonnummer, e-mail en adres.
• Feedback op onze diensten en producten.
• Verschillende verzoeken van u aan onze klantenservice.
• Inhoud die u uploadt naar onze websites, apps en sociale netwerkpagina's, zoals foto's of video's.
• Aanvragen voor onze diensten die op contractbasis worden verstrekt.
• Financiële informatie, zoals uw bankrekening gegevens, creditcard informatie of kredietrating.
• Tracking informatie die actief naar ons is verzonden via onze websites, apps en generieke online services. Dit omvat informatie zoals IP-adres, internetbrowser die u gebruikt of taalinstellingen.
• Unieke gebruikersinformatie zoals inlog-ID, wachtwoord, beveiligingsvragen
• Eerdere informatie over werk en opleiding, zoals titel, functie, verantwoordelijkheden, achtergrond, interesses in professionele context.
• Informatie die u openbaar hebt gemaakt en die u gratis hebt aangeboden aan sociale netwerken van derden.

Als controller verwerkt Artezen geen gevoelige persoonlijke gegevens om u te voorzien van goederen en diensten, maar in sommige gevallen is het verwerken van dergelijke gegevens een vereiste voor ons om te voldoen aan wettelijke en ethische verplichtingen die aan werden opgelegd. Gevoelige persoonlijke gegevens kunnen voornamelijk worden verzameld in de volgende gevallen:

• Als u een werknemer bent die ziekteverlof heeft, kunnen we een aantal gevoelige persoonlijke gegevens over uw gezondheid verwerken, zoals wordt voorgeschreven door het arbeidsrecht, en we zullen dit doen binnen het wettelijke kader van elk land waar de vestiging met een individuele medewerker zich bevindt.
• Als u een persoon bent die een incident heeft gehad in onze gebouwen, kunnen we mogelijk gegevens over uw gezondheid verwerken om te voldoen aan de HSE-normen, en dergelijke incidenten vastleggen om dit in de toekomst te voorkomen.
• Als u een klant bent die gelooft dat gezondheidsproblemen worden veroorzaakt door voedselvergiftiging of een ander gevaar van onze producten, zijn wij verplicht om gevoelige persoonlijke gegevens te verwerken.

Hoe beschermt Artezen uw persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens binnen Artezen worden op een veilige en beveiligde manier verwerkt. Bij Artezen doen we ons best om ervoor te zorgen dat alle IT-systemen die zijn gebouwd, geïntegreerd, gekocht of in het algemeen - gebruikt in Artezen - zich houden aan het privacy by design-principe om een ​​veilige en veilige verwerking van persoonlijke gegevens te maximaliseren.
We gebruiken waar mogelijk versleuteling en pseudonimisering. We beperken de toegang tot persoonlijke gegevens tot diegenen die er behoefte aan hebben.
We hebben richtlijnen, beleid en trainingen beschikbaar voor medewerkers die persoonsgegevens verwerken in Artezen.

Wanneer we onafhankelijke verwerkers moeten gebruiken voor het verwerken van persoonlijke gegevens, evalueren we heel nauw de zakenpartners waarmee we uw gegevens delen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Verder, om aan de gegevensverwerking normen op te leggen, verzoekt Artezen onze zakelijke partners - die optreden als verwerkers, terwijl Artezen optreedt als controller - om een ​​overeenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens met Artezen te ondertekenen. Daarmee sluit de verwerker een bindende overeenkomst en belooft hij veilige en beveiligde informatiepraktijken te verzekeren.

Persoonlijke gegevens worden niet langer dan nodig verwerkt. Het standaard retentie beleid van Artezen is 12 maanden, maar de bewaarperiode kan variëren op basis van overeenkomsten, legitieme belangen van Artezen of wettelijke vereisten die anders reguleren (bijvoorbeeld wetgeving omtrent archivering, anti witwas wetgeving en andere).

Artezen houdt zich aan het data minimalisatie principe en zorgt ervoor dat wanneer u producten en diensten levert of afneemt, alleen de minimale hoeveelheid persoonlijke gegevens wordt verzameld die nodig is voor de uitvoering van de service of de levering van het product.

Wanneer gebruikt Artezen onafhankelijke gegevensverwerkers?
Artezen kan externe dienstverleners gebruiken als verwerkers van persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: de verzending van facturen en marketingmateriaal; data opslag; omgaan met klantenrelaties; het uitvoeren van krediet rating controles en incasso; beheer van personeelsgegevens en dergelijke. Een lijst met de verwerkers van persoonlijke gegevens kan bij Artezen worden aangevraagd.

Wat zijn uw rechten en hoe gebruikt u ze?

U hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die wij over u bewaren. We moeten echter wel zeker weten wie u bent voordat we dergelijke informatie vrijgeven. U hebt het recht om verwijdering of rectificatie van uw persoonlijke gegevens of u the verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens.
Neem contact op met de klantenservice als u toegang tot uw gegevens wilt aanvragen, de gegevens wilt wissen of rectificeren, of een bezwaar wenst mee te delen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u op internet surft en als u liever geen persoonlijke gegevens verstrekt door uw bezoek aan onze website, raden we u aan om privé browsen in uw webbrowser in te schakelen. Als u onze app gebruikt, kunt u de app van uw smartphone verwijderen (omdat u ons privacybeleid naleeft door onze app te gebruiken).

Ten slotte hebt u ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming met betrekking tot onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Neem contact met ons op

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar: info@artezen.eu of door een brief te sturen naar Artezen Srl.

Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 25 mei 2018.

Addendum voor de website www.artezen.eu

Deze site maakt gebruik van cookies. Door de kennisgevingen banner te bevestigen, accepteert u en stemt u in met het gebruik ervan in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden voor de cookies die in dit document worden vermeld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die informatiepakketten bevatten die worden opgeslagen op uw computer of op uw mobiele apparaat telkens wanneer u een online site bezoekt via een browser. Bij elk volgend bezoek stuurt de browser deze cookies naar de website die deze heeft opgestart of naar een andere site. Met cookies kunnen sites bepaalde informatie onthouden, zodat u snel en eenvoudig online kunt bladeren.
Er zijn twee hoofdtypen cookies: sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies worden automatisch van uw computer verwijderd wanneer u uw browser sluit, terwijl permanente cookies op uw computer worden opgeslagen, tenzij ze worden verwijderd of hun vervaldatum bereiken.

Onze website gebruikt Google Analytics om informatie te verzamelen over het gebruik van de website door bezoekers. Google Analytics genereert statistische en andere informatie via cookies, opgeslagen op de computers van gebruikers. De informatie die wordt gegenereerd met betrekking tot onze website wordt gebruikt om rapporten over het gebruik van de website te maken. Google onthoudt deze informatie en gebruikt deze.
Het privacybeleid van Google is beschikbaar op het volgende adres: http://www.google.com/privacypolicy.html

In de meeste browsers kunt u cookies weigeren / accepteren. Hier is enkele praktische informatie om ze uit te schakelen op de belangrijkste systemen die worden gebruikt om op internet te surfen:
• Microsoft Windows Explorer: https://support.microsoft.com/en-en/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies
• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
• Apple Safari: http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=en_EN

De bewaartermijn voor gegevens hangt af van het type gegevens dat wordt verzameld:

1. Verzoek om informatie door het invullen van het formulier "Contact".
De gegevens die u invoert, worden per e-mail doorgestuurd naar de werknemers / medewerkers van Artezen die het meest geschikt worden geacht om aan uw verzoek te voldoen. Uw e-mail en daaropvolgende reactie blijven gedurende maximaal 10 jaar in onze e-mailaccount opgeslagen. Er wordt geen profilering uitgevoerd op dit type gegevens.

2. Abonnement op een nieuwsbrief gemaakt door u via het formulier "Nieuwsbrief" op deze site.
Omdat het voor Artezen onmogelijk is om na verloop van tijd uw interesse erin te kennen, blijft uw e-mailadres op de nieuwsbrief lijst staan, zolang u geen aanvraag voor annulering uit de nieuwsbrief op de manier zoals beschreven in de nieuwsbrief of in dit document naar Artezen verzendt.

3. Cookies.
Sessiecookies blijven 24 uur na de datum van creatie op uw pc staan, terwijl de permanente cookies (die waarvoor u vrijwillig toestemming geeft) gedurende een periode van 2 jaar vanaf de datum van oprichting blijven.
Elke browser biedt een procedure voor het handmatig verwijderen van cookies en hierboven in deze verklaring vindt u de indicaties voor het verwijderen ervan voor de door u gebruikte browser.